Kunskapsbank

Är din webbplats tillgänglig och ger en god upplevelse för alla?

Tillgänglighet kan betyda flera olika saker, i det här sammanhanget handlar det om att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet på din webbplats.

Självklart finns det en definition vad som är god tillgänglighet och verktyg för att analysera med förslag på åtgärd. Det finns också direktiv och lagar som anger vad som gäller, t.ex. kommer det en ny EU-lag som träder i kraft 28/6 2025, men redan nu är det bra att uppmärksamma hur man kan vara tillgänglig för sin målgrupp.

Den europeiska tillgänglighetslagen i korthet

European Accessibility Act (EAA) är ett direktiv (2019/882) som varje medlemsland måste omvandla till sin egen nationella lag som kommer att påverka produkter och tjänster. Från och med 28 juni 2025 kommer denna lagstiftning att tillämpas i EU-länderna.

Tillgänglighet, och mer specifikt tillgänglighetsanpassning, innebär att göra något tillgängligt för en så bred målgrupp som möjligt. Har du en affär vill du göra den tillgänglig för hela din målgrupp, också för dem som sitter i rullstol. I synnerhet enkelt avhjälpta hinder vill man åtgärda.

Lagen innebär att företag behöver se till att webbplatser, tjänster och produkter är tillgängliga och användbara för alla kunder.

När är en webbplats tillgänglig?

Web Content Accessibility Guidelines, förkortat WCAG är en samling riktlinjer för att öka tillgängligheten på internet för användare med funktionsvariationer. Riktlinjerna fokuserar på tillgänglighetsanpassning av information, exempelvis texter, bilder, ljud, kod och taggning.

4 grundläggande principer i WCAG 2.2, läs mer här på www.w3.org.

• Möjlighet att uppfatta: Det ska vara möjligt att förstå innehåll och funktioner för användaren.
• Hanterbar: Gränssnittet ska vara anpassat för personer med funktionsnedsättningar och användaren ska kunna använda mus och tangentbord.
• Begriplig: Informationen ska presenteras på ett begripligt sätt med enkel och läsbar text.
• Robust: Det ska gå att ta del av webbplatsen obehindrat med olika användarprogram och hjälpmedel både nu och i framtiden.

T.ex. Använd färger med tillräcklig kontrast. Se till att innehåll, både text och grafiska komponenter som förmedlar information har ett kontrastvärde på minst 4,5:1 mot omgivande färger. Kravet gäller inte färgschemat på logotyper, men i praktiken är det ju smart vid valet av färger på sin logotyp att också väga in kravet på tillgänglighet så färgschemat funkar bra på webben.

WCAG har tre nivåer: A är grundläggande och AA är den globala standarden. Nivå AAA är för dedikerad programvara och egentligen inte för webbplatser.

Testa om din webbplats är tillgänglig!

Du kan testa din webbplats för att få en översiktlig bedömning med Googles PageSpeed Insights. Målet bör vara att ligga över 90%. Sedan kan man gå vidare med andra mer djupgående analysverktyg anpassade för uppgiften.

PageSpeed Insights

 

Det finns flera olika testverktyg men de flesta har med en skrivning likt denna om förbehåll att man även manuellt behöver testa sajten.

PageSpeed Insights

 

För vem gäller lagen och direktivet WCAG 2.2 om tillgänglighet för webbplatser

I de flesta länder måste myndigheters webbplatser vara tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättning. För offentliga verksamheter gäller redan lagkrav på anpassning för WCAG sedan 2018.

Tidigare gällde krav på tillgänglighet endast offentlig sektor men i och med tillgänglighetsdirektivet påverkar det nu även privat sektor och alla företag som är lite större.

”Mikroföretag” behöver inte uppfylla kraven
Att göra en befintlig webbplats tillgänglig kan vara en stor ansträngning. En ansträngning som dessutom kan vara för stor att bära för små företag. Som ett resultat behöver mikroföretag inte uppfylla kraven i EAA 2025. Mikroföretag har definierats som: ”ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och som dessutom har en årlig omsättning eller balansräkning som inte överstiger 2 miljoner euro”.

Den nya lagen gäller inte småföretag med mindre än 10 anställda och en omsättning under 2 milj euro.

Varför ska jag tillgänglighetsanpassa?

Förutom att det är ett lagstadgat krav är målsättningen med direktivet att skapa ett så inkluderande samhälle som möjligt där alla har tillgång till information, oavsett funktionsvariation.

Uppskattningsvis 20 % av alla människor drar direkt nytta av tillgänglig webb. Det gäller inte bara besökare som är blinda, har nedsatt syn eller är döva. En ökad tillgänglighet kommer också gynna personer med andra funktionsnedsättningar t.ex i motorik, koncentrationssvårigheter, eller helt enkelt när man är trött eller har svårt att fokusera.

Webbplatser som följer tillgänglighetsriktlinjer erbjuder alltså en bättre användarupplevelse för fler, vilket leder till längre besökstider på din webbplats, på så vis berörs även SEO.

Resultatet av en ökad tillgänglighet blir helt enkelt bättre produkter och tjänster, samt en större målgrupp. Detta är något alla kommer kunna dra nytta av.

Vad ska jag göra nu?

Ja står du inför ett nytt större webbprojekt så bör du ta med tillgänglighet som en faktor i webbprojektet. I synnerhet om du driver en större verksamhet som kommer omfattas av nya lagen som gäller från juni 2025. Man kan också ana att WordPress och de större aktörerna som skapar pagebuilders och teman kommer bli bättre på att stödja WCAG 2.2 lagom till att lagen träder i kraft.

Men även många mindre verksamheter kommer helt säkert se vad som går att göra med rimliga medel för att nå en högre tillgänglighetsnivå på sin webbplats.

Kan jag anpassa min befintliga webbplats så den når kravet på tillgänglighet? Om din webbplats är byggd enligt best practice ska det relativt enkelt gå att tillgänglighetsanpassa enligt WCAG-kraven.

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?